SMLW
"Żurominianka"

Odśnieżanie terenów Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ŻUROMINIANKA” w Żurominie zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie kompleksowej usługi utrzymania osiedlowych ciągów pieszych, ciągów jezdnych, parkingów oraz obiektów towarzyszących przed skutkami zimy. Zakres usługi obejmuje odśnieżanie oraz usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie materiałami uszorstniającymi i rozmrażającymi (solą, mieszankami soli i piasku, piaskiem). Jednorazowa usługa dotyczy ok. 20 230 m2 terenu utwardzonego. Zainteresowanych przedmiotem zlecenia prosimy o złożenie w sekretariacie Spółdzielni ( pok. nr 1 ), w terminie do dn. 15.12.2023r. godz. 1200 oferty zawierającej:
 1. Nazwę i adres oferenta
 2. Cenę jednostkową netto :
  • Odśnieżania terenu utwardzonego o powierzchni ok. 20 230m2
  • Posypania piaskiem terenu utwardzonego o powierzchni ok. 20 230m2
  • Posypanie piaskiem i solą terenu utwardzonego o powierzchni ok. 20 230m2
 3. Czas reakcji na wykonanie jednorazowej usługi od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
 4. Termin płatności.
 5. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału techniczno – kadrowego do wykonania zadania.
 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
W załączeniu mapki poglądowe terenów utwardzonych SML-W Żurominianka  

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

„ŻUROMINIANKA”

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 31

Tel. 023 657 28 09 tel./fax 023 657 39 44

NIP 572-000-09-47, Regon 000492581

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642