SMLW
"Żurominianka"

Zapytanie ofertowe – przegląd 5-letni budowlany

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej (pięcioletniej) kontroli budowlanej pod kątem ogólnobudowlanym i sanitarnym.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  Kontrola obejmująca sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu tj.:
   • zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
   • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
   • elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
   • pokryć dachowych,
   • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
   • urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
   • elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
   • przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku (zob. § 5 ust. 2 rozporządzenia).
  • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj.:
   • instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące czy wygłuszające.

  Dodatkowo sporządzenie protokołu pięcioletniego i rocznego o stanie technicznym budynków wraz ze wskazaniem konieczności wykonania niezbędnych remontów. Dokonania wpisów do książki obiektu budowlanego w ustalonym zakresie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.0.725 z późn. zm.).

 2. Termin wykonania zamówienia

  Termin wykonania zamówienia: 31.07.2024 r.

 3. Warunki realizacji zamówienia
  1. Ofertę dot. zamówienia należy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Żurominianka“ na adres ul. Wyzwolenia 31, 09-300 Żuromin (pok. nr 1).
  2. Płatność nastąpi w terminie 14 dni po wykonaniu zgodnie z umową przedmiotu zamówienia i prawidłowo wystawionej fakturze VAT.
 4. Osoba do kontaktów
  1. W sprawie przedmiotu zamówienia: Kierownik GZM Hubert Grabowski
  2. W sprawie procedury udzielenia zamówienia:
 5. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
  2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
  3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
 6. Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę
  1. Ofertę proszę złożyć do dnia 18 czerwca 2024 r. do godz. 13:00 w formie pisemnej lub na adres mailowy: smlw.gzm@wp.pl
   Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: Oferta na przegląd budowlany 5-letni.
  2. Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
  1. Cena ofertowa jest ceną, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 8. Kryteria oceny ofert
  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – znaczenie kryterium – 100%
  2. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
  3. Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
   ilość uzyskanych punktów = (najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100

  4. Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać – 100.
  5. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
 9. Składanie ofert dodatkowych
  1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
  2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 10. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu
  1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
  2. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  3. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
 11. Podstawa nie udzielenia zamówienia
  1. Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
  2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 9, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
  4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 12. Informacje dodatkowe
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.
  2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
  3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
  4. Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty sporządzone w formie pisemnej, w zapytaniu ofertowym.
  5. Oferenci mogą brać udział przy otwarciu ofert.
W załączniku wykaz budynków, które będą objęte okresową kontrolą budowlaną. Należy podać cenę poszczególnego budynku z osobna wraz z posumowaniem całości usługi (cena netto + obowiązujący podatek VAT).

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642