SMLW
"Żurominianka"

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW w dn. 15.06.2024r.

W dniu 15 czerwca 2024r. w sali gimnastycznej przy L.O. w Żurominie odbyło się Walne 

Zgromadzenie Członków według przyjętego porządku posiedzenia: 

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz. 

 1. Odczytanie listy pełnomocnictw. 

 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

 1. Uchwalenie Regulaminu WZCzł. 

 1. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej i wyborczej. 

 1. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania WZCzł. 

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023 rok, dyskusja, podjęcie uchwały. 

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, dyskusja, podjęcie uchwały. 

 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego (bilansu) Spółdzielni za 2023, dyskusja, podjęcie uchwały. 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok. 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok. 

 1. Odwołanie dwóch członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały. 

 1. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej: zgłaszanie i prezentacja kandydatów, głosowanie. 

 1. Sprawozdanie komisji wyborczej, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. 

 1. Sprawozdanie komisji wniosków, podjęcie uchwały. 

 1. Dyskusja, wolne wnioski. 

 1. Zamknięcie obrad. 

Wydano 55 mandatów, co jest równe liczbie osób uprawnionych do głosowania. 

Obrady prowadziło Prezydium w składzie: Andrzej Markiewicz – Przewodniczący, Marek Nowakowski – Zastępca i Renata Sadowska – Sekretarz. 

Obrady oficjalnie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Renata Olejkowska, było to o godz. 11:10. Posiedzenie zakończono o godz. 15:50. 

Walne Zgromadzenie Członków podjęło wszystkie uchwały, jakie były przewidziane w porządku. 

Do najważniejszych należy wymienić: zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu) Spółdzielni za 2023 rok (Uchwała 4/2024), podział nadwyżki bilansowej w kwocie 147.889,42zł (Uchwała 5/2024), ustalenie najwyższej sumy zobowiązań (2.000.000,00zł; Uchwała 6/2024), udzielenie absolutorium Członkom Zarządu: Arkadiuszowi Lewandowskiemu, Dariuszowi Jackowskiemu i Mariuszowi Jarzynce (Uchwały 10, 11, 12/2024); wybór dwóch członków Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających – Kacper Czerwiński i Grzegorz Małkowski (Uchwała 15/2024). 

Zarząd dziękuje Członkom Spółdzielni za obecność na posiedzeniu oraz zaufanie wyrażone w głosowaniu nad absolutorium. 

 

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642