SMLW
"Żurominianka"

Uzasadnienie do Uchwały Rady Nadzorczej

 Uzasadnienie do Uchwały Rady Nadzorczej nr 33/2023 z dnia 22.11.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej obowiązującej od 01.03.2024 roku.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ,,Żurominianka” informuje, że z dniem 01.12.2023 roku wzrasta opłata eksploatacyjna, która będzie obowiązywała od dnia 01.03.2024 roku. Opłata eksploatacyjna nie była korygowana od kwietnia 2020 roku i wyliczona została w oparciu o plan gospodarczo-finansowy na 2020 rok. Dla kilku nieruchomości, w których koszty znacząco przewyższały przychody i wynik tych nieruchomości był ujemny, stawkę eksploatacji podwyższono również we wrześniu 2022 r. Uzyskane w latach 2019-2022 pożytki i przychody z własnej działalności gospodarczej Walne Zgromadzenie Członków w 2023 roku przeznaczyło na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości co pozwoliło na znaczne zmniejszenie niedoborów na nieruchomościach, lecz nie wystarczyło aby stawkę eksploatacji utrzymać na dotychczasowym poziomie.
 Stawkę opłaty eksploatacyjnej wyliczono w oparciu o planowane na 2024 rok koszty uwzględniające wszelkie znane na dzień dzisiejszy wzrosty cen i opłat, w tym wzrost płacy minimalnej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku, oraz opierając się na prognozowanych wynikach na nieruchomościach na koniec 2023 roku, jak również z uzyskania przychodów z własnej działalności gospodarczej i przeznaczenia go w obszar utrzymania nieruchomości.
 Na wzrost stawki eksploatacyjnej ma systematyczny wzrost opłat i cen od 2020 roku które powodują drastyczny wzrost kosztów eksploatacji i kosztów utrzymania nieruchomości takich jak:
– wzrost płacy minimalnej z 2600,00 zł. od 2020 roku na 4242,00 zł. od stycznia 2024 roku i od lipca 2024 roku na 4300,00 zł. co przekłada się na ceny wszystkich materiałów i usług,
– wzrost podatku od nieruchomości od 01.01.2022 o 0,10 zł./m2,
– znaczący wzrost opłat za wieczyste użytkowanie terenu od 01.01.2023 roku związany z aktualizacją wyceny terenów. W 2020 roku opłaty wynosiły 13.161,02 zł. a w 2024 roku będzie to kwota 33.217,25 zł.
– wzrost kosztów kompleksowego ubezpieczenia zasobów Spółdzielni którego składka w 2020 roku wynosiła: 24.688,00 zł. a w 2024 roku będzie wynosiła: 44.177,00 zł.,
– zniesienie tarczy osłonowej w zakresie obniżonej stawki VAT na energię elektryczną,
– wzrost kosztów eksploatacyjnych o amortyzację wiat śmietnikowych w 2022 i 2023 roku i amortyzację samochodu służbowego zakupionego w 2022 roku,
 Reasumując zmiana stawki opłaty eksploatacyjnej jest konieczna, aby utrzymać Państwa zasoby mieszkaniowe na odpowiednim poziomie technicznym jak również zagwarantować odpowiednie administrowanie nieruchomościami i pozostać w zgodzie z art. 4 i art.6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które zobowiązują Zarząd Spółdzielni do podwyższenia stawki jeżeli koszty przewyższają wpływy i obniżenia jeżeli przychody przewyższają koszty danej nieruchomości.

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642