SMLW
"Żurominianka"

Przegląd instalacji gazowej

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ŻUROMINIANKA” w Żurominie zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych, będących pod zarządem Zamawiającego. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 30.04.2024r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowego (rocznego) przeglądu instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt. 1c ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i Ppoż.

 Sporządzenie raportu z przebiegu przeglądu ze wskazaniem wszystkich uszkodzeń oraz nieprawidłowości związanych z w/w instalacją. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego lub nieszczelności instalacji bądź urządzenia gazowego należy natychmiast odciąć i zabezpieczyć dopływ gazu w obrębie stwierdzonych usterek lub wycieków oraz bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

 Wykonanie protokołów z przeprowadzonego przeglądu, które będą podstawą do uregulowania wynagrodzenia. Protokół musi być opatrzony podpisem osoby uprawnionej przeprowadzającej kontrolę oraz podpisem pełnoletniego użytkownika lokalu, w którym przeprowadzono przegląd.

 W przypadku nie wykonania całości zlecenia w jednym terminie, Zleceniobiorca jest zobligowany do wyznaczenia 2 nowych terminów w zdeklarowanej cenie.

 Oferta powinna zawierać cenę jednostkową, niezbędną do wystawienia nowego zlecenia w przypadku nie wykonania całości zamówienia w założonych terminach.

 Zlecenie obejmuje ok. 750 lokali z instalacją gazową.

Zainteresowanych przedmiotem zlecenia prosimy o złożenie w sekretariacie Spółdzielni ( pok. nr 1 ), w terminie do dn. 18.03.2024r. godz. 1200 oferty zawierającej:

  1. Nazwę i adres oferenta
  2. Cenę jednostkową netto za jeden lokal :
    • za wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych,
    • za wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach użytkowych.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  4. Kopię posiadanych uprawnień (uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz gazowych)
  5. Termin płatności.
  6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału techniczno – kadrowego do wykonania zadania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

„ŻUROMINIANKA”

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 31

Tel. 023 657 28 09 tel./fax 023 657 39 44

NIP 572-000-09-47, Regon 000492581

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z administracją Spółdzielni pod nr tel.: 23 657-28-09 lub w siedzibie SML-W „Żurominianka” przy ul. Wyzwolenia 31 pok. nr 7

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642