SMLW
"Żurominianka"

Przegląd elektryczny

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ŻUROMINIANKA” w Żurominie zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie okresowego (5-cio letniego) przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych, będących pod zarządem Zamawiającego.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 31.05.2024r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowego (5-cio letniego) przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych, zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i Ppoż.

 Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować w szczególności:

 1. Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz każdego z budynków oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynków: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń;
 2. Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
 3. Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:
  • pomiary skuteczności przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,
  • pomiary włączników różnicowoprądowych,
  • pomiary rezystancji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
  • wykonanie pomiarów skuteczności ochrony złącz, tablic,
  • wykonanie rocznych pomiarów natężenia oświetlenia opraw awaryjnych w ciągach komunikacyjnych.
 4. Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów.
 5. Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji przekaże wstępne oszacowanie kosztów naprawy.
 6. Z przeprowadzonych przeglądów w budynku należy sporządzić:
  • protokół badania kabli NN,
  • protokół badania izolacji obwodów,
  • protokół badania skuteczności przeciwporażeniowej,
  • protokół badania włączników różnicowoprądowych,
  • protokół badania instalacji odgromowych i uziomów,
  • protokół badania natężenia oświetlenia,
  • protokół badania natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
  • test wyłączników pożarowych (główny wyłącznik prądu),
  • wykaz usterek i nieprawidłowości,
  • zalecenia pokontrolne,
  • informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
  • wskazanie daty wykonania kolejnego przeglądu.

 W przypadku nie wykonania całości zlecenia w jednym terminie, Zleceniobiorca jest zobligowany do wyznaczenia 2 nowych terminów w zdeklarowanej cenie. Zlecenie obejmuje ok. 14 400 punktów pomiarowych w 31 budynkach.

Zainteresowanych przedmiotem zlecenia prosimy o złożenie w sekretariacie Spółdzielni ( pok. nr 1 ), w terminie do dn. 18.03.2024r. godz. 1200 oferty zawierającej:

 1. Nazwę i adres oferenta
 2. Cenę jednostkową netto za jeden punkt pomiarowy.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Kopię posiadanych uprawnień (uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych)
 5. Termin płatności.
 6. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału techniczno – kadrowego do wykonania zadania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

„ŻUROMINIANKA”

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 31

Tel. 023 657 28 09 tel./fax 023 657 39 44

NIP 572-000-09-47, Regon 000492581

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z administracją Spółdzielni pod nr tel.: 23 657-28-09 lub w siedzibie SML-W „Żurominianka” przy ul. Wyzwolenia 31 pok. nr 7

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642