SMLW
"Żurominianka"

Zapytanie ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ŻUROMINIANKA” w Żurominie zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie audytów energetycznych wraz z analizą możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, audytem oświetlenia wewnętrznego, obliczeniami efektu ekologicznego działań termomodernizacyjnych dla budynków, stanowiących własność Zamawiającego. Spis budynków wielorodzinnych, będących przedmiotem zamówienia:
 1. Ul. Żeromskiego 70/74A
 2. Ul. Żeromskiego 70/74B
 3. Ul. Żeromskiego 70/74C
 4. Ul. Wyzwolenia 49B
 5. Ul. Lidzbarska 22/34
W ramach audytów należy wykonać:
 • inwentaryzację na potrzeby audytu,
 • analizę stanu obecnego obiektów i możliwych usprawnień termomodernizacyjnych (wariantów),
 • obliczenia oszczędności zużycia energii, nakładów finansowych oraz SPBT dla każdego analizowanego wariantu,
 • obliczenia zapotrzebowania na energię i moc cieplna dla stanu istniejącego i wariantów termomodernizacyjnych,
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 30 kwietnia 2024r. Zainteresowanych przedmiotem zlecenia prosimy o złożenie w sekretariacie Spółdzielni ( pok. nr 1 ), w terminie do dn. 29.03.2024r. godz. 1200 oferty zawierającej:
 1. Nazwę i adres oferenta
 2. Cenę ryczałtową netto za wykonanie audytu energetycznego na poszczególny budynek
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Termin płatności.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

„ŻUROMINIANKA”

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 31

Tel. 023 657 28 09 tel./fax 023 657 39 44

NIP 572-000-09-47, Regon 000492581

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z administracją Spółdzielni pod nr tel.: 23 657-28-09 lub w siedzibie SML-W „Żurominianka” przy ul. Wyzwolenia 31 pok. nr 7

Dane kontaktowe
SMLW "Żurominianka"

Adres

ul. Wyzwolenia 31 

09-300 Żuromin

 

Telefon

tel.: +48 (023) 657 28 09

e-mail: zurominianka@smzurominianka.pl

Konta do wpłat

Bank Spółdzielczy w Żurominie:

93 8242 0008 2001 0002 2549 0001

Bank PKO B.P.:

54 1020 1592 0000 2402 0012 0642